PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


ENAKČNÍ TEORIE IMAGINACE

Vít Pokorný | Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Úterý 11. 12. 2012 | od 15:50 do 17:30 hodin | místnost č. 034, přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK v Praze | nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 |


Enakční teorie poznání operuje na rozhraní mezi biologií, fenomenologií a kognitivní vědou. Zahrnuje biosémiotickou perspektivu pro níž je život vytvářením smyslu (či poznáváním) v rámci autopoetické a sebereferenční aktivity organismu; opírá se o fenomenologickou představu konstituce světa v aktivitě vědomí a o Mauricem Merleau-Pontym inspirovanou filozofii vnímání a tělesnosti. V neposlední řadě je jejím východiskem diskuze o vztahu vědomí jako niterně subjektivního jevu a neurálních procesů, které ho podmiňují. Enakční přístup chápe vědomí ne jako neurální zpracování informací, ani jako transcendentální netělesnou aktivitu, ale jako nedílnou součást chování a jednání organismu v prostředí. V souvislosti s pojmy „extended cognition“, „situated cognition“ a „distributed cognition“ se přednáška pokusí formulovat pojem imaginace jako víceúrovňového procesu variování, otevírání možností či multiplikace.

 


Vybraná literatura:

De Jaegher H., Di Paolo E., Making Sense in Participation: An Enactive Approach to Social Cognition, 2008.

Hutchins E., Enaction, Imagination and Insight, 2007.

Gibbs, Jr., R. W., Embodiment in Metaphorical Imagination, in Pecher D., Zwaan R. A., (eds.), Grounding Cogniton: The Role of Perception and Action in Memory, Language and Thinking, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

Noë A., Thompson E., (eds.), Vision and Mind: Selected Readings in the Philosophy of Perception, Bradford Book, MIT Press 2002.

Pallasmaa J., The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. John Wiley & Sons, 2005.

Shapiro L., Embodied Cognition. Routledge: London 2011.

Stewart J., Gapenne O., Di Paolo E. A., Enaction: Toward a New Paradigm for Cognitive Science. Bradford Book, MIT Press 2010.

Thomas N. J. T., Are Theories of Imagery Theories of Imagination? An Active Perception Approach to Conscious Mental Content, Cognitive science, 23 (2), 1999.

Thompson E., Life and Mind: From Autopoiesis to Neurophenomenology. A Tribute to Francisco Varela. Phenomenology and Cognitive Sciences, (3), 2004.


Vít Pokorný (*1974) Vystudoval jednooborovou filozofii na FF UK (2002). Vyučoval základy společenských věd a dějepis na Gymnáziu Česká Lípa. Působí externě na UJEP Ústí nad Labem, kde vyučuje na FF, PF a FŽP filozofii, antropologii a psychologii a sociologii náboženství. Od roku 2010 je doktorandem na FHS UK v oboru Integrální studium člověka – obecná antropologie, kde se zabývá antropologií vědomí. Během studia se zúčastnil několik domácích i zahraničních konferencí (především Breaking Convention, Canterbury 2011, International Conference on Psychedelic Research, Amsterdam 2012) a publikoval několik článků (Filosofický časopis, kolektivní monografie Evolvendi Anthropologicae, Breaking Convention Proceedings).


 

 

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,