Čtvrtá letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


KRVAVĚ VYKUPOVANÉ ÚSILÍ“ ANEB UMĚNÍ JAKO PASSION: K UMĚLECKO-ESTETICKÉMU MYŠLENÍ PAVLA KROPÁČKA

Josef Vojvodík | Ústav české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta v Praze

Úterý 8. 10. 2013 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |


Umělecko-estetické myšlení historika umění Pavla Kropáčka (1915-1943) je v odborné literatuře spojováno v prvé řadě se strukturalismem a s (domněle) marxistickými východisky. Při pozorné četbě jeho úvah a pojednání vystoupí však do popředí výrazně jiná tvář Pavla Kropáčka: tvář vášnivého obhájce nové monumentality a heroického patosu v umění, spojeného s představou neopakovatelné výlučnosti tvůrce umění. Obhajoba „vzrušeně monumentálního umění“ tvoří hybnou sílu Kropáčkova umělecko-historického a umělecko-estetického uvažování i jeho vlastní patické existence, tragicky ukončené jeho passion a smrtí v Osvětimi. Passion jako poiein, ve smyslu jednání a zároveň tvoření, i jako paschein ve smyslu u-trpení. Patos umění, „jehož měřítkem je tu, jako vždy v kultuře, člověk“, patos nového klasicismu, „obracejícího se čelem k člověku“, to jsou hlavní témata Kropáčkovy „patické“ uměnovědy, jeho umělecko-estetického uvažování i jeho existence. Patos, v němž se stýká estetické a umělecko-historické uvažování o umění s afektivně-emocionální zkušeností s uměním a (est)etickým postojem ve válečných letech, a zároveň patos odpovědi na násilí i za cenu utrpení a oběti, jak jej reprezentují historikové a teoretikové umění Pavel Kropáček a Růžena Vacková (1901-1982).

 
[* Původně plánovanou přednášku prof. Mileny Bartlové jsme museli zrušit z důvodu její pracovní cesty mimo republiku.]

144652_bigProf. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. Komparatista, literární teoretik, estetik. V druhé polovině devadesátých let přednášel na Mnichovské univerzitě, od začátku století působí na FF UK, kde je od roku 2009 profesorem pro teorii literatury. Mezi jeho odborné zájmy patří teorie literatury a výtvarného umění, vztahy mezi filozofií, výtvarným uměním a literaturou, evropské avantgardy, umění baroka a umění 20. století. Je spolueditorem Hesláře české avantgardy (Praha 2011) a autorem monografií Od estetismu k eschatonu (Praha 2004), Imagines corporis (Brno 2006) a Povrch, skrytost, ambivalence (Praha 2008). V současnosti dokončuje práci na knižní studii o patosu v českém umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let.


Harmonogram dalších přednášek SPE v roce 2013:

4.11. Vojtěch Kolman (FF UK)

2.12. Karel Císař (VŠUP)

Rubriky: 2013, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,