Třetí letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


POÏÉTIKA A PRAGMATISMUS, PAUL VALÉRY & JOHN DEWEY, PŘIBLÍŽENÍ A ROZDÍLY

POÏÉTIQUE ET PRAGMATISME, PAUL VALÉRY & JOHN DEWEY, RAPPROCHEMENTS ET DIFFÉRENCES

Richard Conte | Ústav výtvarného umění & vědy o umění, Paris 1 Panthéon – Sorbonne

Pondělí 5. 5. 2014 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

Přednáška bude tlumočena z francouzštiny do češtiny.


Jaké podobnosti můžeme nalézt mezi poïétikou a pragmatismem? Není v Deweyho pojetí zkušenosti, stejně tak jako u Valéryho, obsažena vůle pochopit umění z úhlu pohledu jeho vytváření – «dělání»? Ale o jaké vytváření – «dělání» se jedná? O činnost tvůrce, anebo o činné dílo samo o sobě? Jakého poznání bychom se mohli dobrat ze studia tvorby v jejím procesu a lepší znalosti pozic a metod pragmatismu? Těmito otázkami se budeme zabývat skrze prizma situace výtvarného umělce konfrontovaného se zkušeností tvorby.

Quels rapprochements pouvons-nous opérer entre poïétique et pragmatisme ? N’y-a-t-il pas dans la notion d’expérience chez Dewey, une volonté comme chez Valéry, de comprendre l’art du point de vue du faire ? Mais de quel faire parle-t-on ? Celui de l’artiste ou celui de l’œuvre ? Quels enseignements l’étude de la création en train de se faire pourrait-elle tirer d’une meilleure connaissance des positions et méthodes du pragmatisme ? Ces questions seront abordées à travers le prisme d’une posture d’artiste plasticien confronté lui-même à l’expérience créatrice.

 


Prof. Richard Conte je francouzský umělec, badatel a profesor výtvarného umění v ústavu Arts & Science (Umění & Věda) na univerzitě Paris 1, Panthéon – Sorbonne. Od roku 1996 vede dizertace v oblasti výtvarného umění. V lednu 2012 byl Conte zvolen ředitelem institutu ACTE (Arts/ Créations/ Théories/ Esthétiques) UMR 8218, CNRS. Od roku 1999 profesor Conte koncipuje a moderuje semináře « Interface », na kterých představují svou činnost významné osobnosti z umění a vědy. Richard Conte organizoval množství kolokvií, publikací a kurátoroval tématické výstavy, které zahrnují i práce badatelů – umělců z doktoranské školy Arts & Science. Hlavní linie bádáni Richarda Conta se zaměřuje na poïetiku a tvůrčí proces. Poïetika jako umělecká zkušenost a tvůrčí akt, jak v teoretické rovině, tak i v rovině umělecké praxe. Conte je zakladatelem internetové revue Plastik, která se zaměřuje na aktuální umělecké přístupy.

Prof. Richard Conte artiste, chercheur et professeur des universités en arts plastiques et science de l'art, depuis 1996 il est habilité à diriger des recherches. En janvier 2012 il est nominé directeur de l’Institut ACTE (Arts/ Créations/ Théories/ Esthétiques) UMR 8218 du CNRS. Sa ligne de recherche porte sur la poïétique et le processus créatif. La poïétique en tant que l’expérience artistique comme acte de création est au coeur de ses préoccupation tant sur le plan théorique que dans sa pratique artistique.  Depuis 1999, il anime et modère les conférences hebdomadaires «interface» à l’amphithéâtre Bachelard à la Sorbonne. Richard Conte est à l'origine de nombreuses colloques et publications scientifiques, il est aussi commissaire de nombreuses expositions qui intègrent entre autres les chercheurs en art plastique et science de l'art. Richard Conte est le fondateur de la revue Plastik, une plateforme numérique qui interroge des pratiques artistiques actuels.

Richard Conte představí po diskusi k přednášce Ústav výtvarného umění & vědy o umění, Paris 1 Panthéon – Sorbonne, jehož je členem.


Prof. Richard Conte, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 5. 5. 2014

 


Harmonogram dalších přednášek SPE pro rok 2014 (březen–červen):

Pondělí 2. 6. 2014 – Martin Kolář (FF UJEP v Ústí nad Labem) & Petra James (Université Libre de Bruxelles)

Přednášky pro termíny v období říjen–prosinec nejsou prozatím všechny potvrzeny, jakmile se tak stane, oznámíme celý program na rok 2014 zde.

 

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,