Čtvrtá letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


MIMÉSIS A HISTORICKÁ PAMĚŤ

Petra James & Martin Kolář  | Université Libre de Bruxelles / Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pondělí 2. 6. 2014 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |


Přednáška Martina Koláře Mimésis a historická paměť zkoumá na základě klasické teorie mimésis vztah mezi reprezentací a kulturní pamětí. Opírá se o stejnojmennou publikaci Petry James a Martina Koláře. Sestává ze tří  částí: studie Martina Koláře Mimésis a historická paměť, textu Petry James Kulturní paměť v tvorbě Bohumila Hrabala a Clauda Simona a jejího překladu poetické skladby Clauda Simona Vlasy Bereníky. „Metodickým“, rámcem knihy je teorie nápodoby, která se proměňuje v souvislostech s reprezentací historické paměti. Z daného důvodu bylo nutno vyjít jak z platonsko-aristotelské klasické teorie mimésis, která se vymezuje proti tradici archaické, tak naznačit s tímto související problematiku konceptualizace. Ta je utvářena v závislosti na principu schématu a opravy. Determinuje jednotlivé nápodoby, jako reprezentace historických událostí podmíněné dobovým paradigmatem. Stejně tak jsou určovány i způsoby „vyprávění“ dějin. Souvislosti problematiky reprezentace kulturní paměti, které nahlížíme jako určité „Brieffsgeschichte“, se nejzřetelněji vyjevují v  převedení zkušenosti šoa.  Reprezentace šoa je interpretována zejména v textech vzkazujících specifika avantgardního dědictví po druhé světové válce v kontextu české post-avantgardy a západní neo-avantgardy. Proto jsou v publikaci na příkladech motivu „metamorfózy ženy“ a obrazu paměti Petrou James porovnávány poetiky Bohumila Hrabala a Clauda Simona, jakožto svébytné re-prezentace příběhů. Centrální otázkou je pak také vztah k literární tradici a intertextualitě, které Petra James chápe ve shodě s definicí Renate Lachmann jako paměť literatury. Analýza se dále zabývá vztahem experimentální, subverzivní formy k historické reflexi. Neo-avantagardu, která směřuje k formalismu a post-avantgardu mířící k určitému příklonu k minulosti a tradici, chápejme jako póly vztahu ke kulturní paměti. Důležitým se zde jeví moment diskontinuity, destrukce a fragmentace poškozené evropské kulturní paměti (zejména ve východní části Evropy) a forma jejich reprezentace, vycházející z principu koláže a montáže, jenž je definována jako „konceptuální mimésis“.


Petra James obhájila svoji dizertační práci v oborech slavistika a komparatistika na Univerzitě Paris-Sorbonne (Paris IV) a na Masarykově univerzitě. Vede bohemistickou sekci na Université Libre de Bruxelles, kde vyučuje českou literaturu a kulturu střední Evropy. Její kniha Bohumil Hrabal: „Composer un monde blessant à coups de ciseaux et de gomme arabique“ vyšla v roce 2012 v pařížském nakladatelství Classiques Garnier. V současné době se zabývá studiem kulturní paměti v soudobé středoevropské próze a tento projekt byl v roce 2011 oceněn stipendiem DAAD a Ferdinand Braudel-Clemens Heller francouzské nadace Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Překládá do češtiny a do francouzštiny, z českých překladů můžeme zmínit například Pierre Bayard, Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli (Host 2011). Je členkou redakční rady slavistického internetového časopisu Slavica Bruxellensia (http://slavica.revues.org/).

Martin Kolář obhájil dizertační práci v oboru specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Působí na Fakultě umění a designu téže univerzity, zde přednáší i na Filozofické fakultě. Zaměřuje se převážně estetiku a filosofii umění. Jeho primární specializací je tématika nápodoby a historické paměti. V roce 2010 vydal samostatnou monografii Kognitivní funkce umění. Publikuje mimo jiné v časopisech Ateliér, Flash Art, Pandora, v kolektivních monografiích např.: Kritéria hodnocení umělecké činnosti, in.:  Kritika krásy (Ústí nad Labem, 2010), Powtarzanie, naśladowanie i pamięć historyczna, in.: RYTMIKA ĆWICZEŃ (Nowy Sącz, 2011). Je členem redakční rady Vita Intellectiva (nakladatelství Togga, Praha http://www.togga.cz/ ).


Přednášky pro termíny v období říjen–prosinec nejsou prozatím všechny potvrzeny, jakmile se tak stane, oznámíme program na podzim 2014 zde.

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,