Šestá letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

CZECH SOCIETY FOR AESTHETICS INVITES YOU TO THE LECTURE


SOME KEY CONCEPTS OF FRENCH AESTHETICS (Valéry, Souriau, Dufrenne)

NĚKTERÉ KLÍČOVÉ POJMY FRANCOUZSKÉ ESTETIKY (Valéry, Sourriau, Dufrenne)

Dominique Chateau  |  Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pátek | 14. 11. 2014 | 15.30 | 2. patro, zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 | (Přednáška bude proslovena v angličtině.)

Friday |  November 14th, 2014 | 15.30 | 2nd floor, assembly hall, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic | Husova 4, 11000, Prague 1 | (The lecture will be delivered in English.)


Though French aesthetics may not be as familiar to most people as German or Anglo-Saxon aesthetics and though it may be considered that not all aesthetic problems have been resolved by such thinkers like Paul Valéry, Étienne Souriau, Mikel Dufrenne and a few others, there is much to be learned from their texts. What I intend to present in my lecture will be some major concepts offered by Valéry, Souriau and Dufrenne, not only as they appear in their texts, but also as they have been developed by their successors (including myself). From this viewpoint we will see that the presumed dead concepts — Valéry’s concept of aesthesics, Souriau’s instauration and Dufrenne’s presence — are fully alive.

Francouzská estetika není většině lidem asi tak důvěrně známá jako estetika německá či anglosaská. I když uvážíme, že ne všechny estetické problémy byly vyřešeny mysliteli, jako je Paul Valéry, Étienne Souriau, Mikel Dufrenne a několik dalších, v jejich textech je stále čemu naslouchat a z jejich slavných myšlenek lze stále mnoho získat. Ve své přednášce se zaměřím na některé hlavní pojmy vyskytujících se u Valéryho, Souriaua a Dufrenna. Ovšem nikoli pouze na to, jak se objevují v jejich vlastních textech, nýbrž také na to, čím se staly ve využití svých následovníků (včetně mě samého). Z tohoto pohledu uvidíme, že tyto domněle mrtvé pojmy – konkrétně Valéryho pojem aisthesics, pojem instaurace E. Souriaua a Dufrennův pojem prezence – jsou stále živé.


Dominique Chateau is Professor in the UFR d’arts plastiques et sciences de l’art at University Paris 1 Panthéon-Sorbonne. He teaches aesthetics and film studies. He is the author of La Question de la question de l’art (1994), Arts plastiques: archéologie d’une notion (1999), Qu’est-ce que l’art? (2000), Cinéma et Philosophie (2003), Sartre et le cinéma (2005), Esthétique du cinéma (2006), Introduzione all’estetica del cinema (2007), Qu’est-ce qu’un artiste? (2008), Philosophie d’un art moderne: le cinéma (2009), L’Art comptant pour un (2009), Dialectique ou antinomie (2012), L'invention du concept de montage (2013).

Dominique Chateau je profesorem na département d’arts plastiques et sciences de l’art na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vyučuje estetiku a filmová studia. Je autorem mnoha odborných knih, např.: La Question de la question de l’art (1994), Arts plastiques: archéologie d’une notion (1999), Qu’est-ce que l’art? (2000), Cinéma et Philosophie (2003), Sartre et le cinéma (2005), Esthétique du cinéma (2006), Introduzione all’estetica del cinema (2007), Qu’est-ce qu’un artiste? (2008), Philosophie d’un art moderne: le cinéma (2009), L’Art comptant pour un (2009), Dialectique ou antinomie (2012), L'invention du concept de montage (2013).

Prof. Dominique Chateau, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 14. 11. 2014


Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , ,