5. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA A PREZENTACE NOVÝCH PUBLIKACÍ ČLENŮ SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDSTAVENÍ DVOU PUBLIKACÍ A DISKUSI S JEJICH AUTORY


VÝUKA DOBRÉHO VKUSU JAKO STÁTNÍ ZÁJEM II. ZÁVĚR RANÉ PRAŽSKÉ UNIVERZITNÍ ESTETIKY VE STŘEDOEVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH 1805–1848

Tomáš Hlobil  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy |

POJEDNÁNÍ O KONTRAPUNKTU (ANTONÍN REJCHA)

Roman Dykast | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy |

Úterý 2. 5. 2017 | 14.00 hod. | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy | C426, 4. patro | Celetná 20, Praha 1 |


Společnost pro estetiku si dovoluje pozvat veškeré zájemce na představení dvou nedávno vydaných publikací. Druhého dílu rozsáhlého projektu Tomáše Hlobila nazvaného Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II (Praha: Togga 2016) a třetí knihy v rámci neméně rozsáhlého projektu Romana Dykasta, zkoumajícího dílo Antonína Rejchy, která nese název Pojednání o kontrapunktu (Praha: Togga 2017). Prezentaci otevřou dva patnáctiminutové úvody v podání obou autorů, zaměřené na oba projekty v jejich celku. Po nich bude následovat diskuse nad knihami a tématy o nichž pojednávají.

 


Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II. Závěr rané pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1805-1848

Praha: Togga 2016

Tomáš Hlobil

285_bigEstetika, pojímaná jako obor kultivující vkus, mírnící vášně a upevňující mravnost, se stala důležitou součástí osvícenského programu rakouské státní výchovy (Nationalerziehung). Císařovna Marie Terezie proto estetiku zařadila mezi obory vyučované na filozofických fakultách rakouských univerzit. Estetika neopustila filozofické curriculum ani v pozdějších univerzitních reformách císařů Františka II./I. a Ferdinanda I. Postavení estetiky v soustavě oborů filozofických fakult se v předbřeznové době přesto výrazně změnilo. Předkládaná kniha, pokračování prvního dílu pokrývajícího předcházející půlstoletí (2011), líčí tyto změny na příkladu pražské univerzitní estetiky ve dvou okruzích. První okruh popisuje estetiku institucionálně ve světle úředních dokumentů – dvorských předpisů, studijních plánů a univerzitních seznamů přednášek. Druhý obrací pozornost k vlastním přednáškovým cyklům drženým na pražské univerzitě v letech 1805 až 1848. Na základě rukopisných zápisů a opisů rekonstruuje estetické teorie Josepha Georga Meinerta (1773–1844), Johanna Heinricha Dambecka (1774–1820) a Antona Müllera (1792–1843) a vsazuje je do dějin evropské, zvláště německé estetiky. Závěrečný Dodatek tvoří studie průřezově postihující ráz celé rané pražské univerzitní estetiky let 1763 až 1848.


Pojednání o kontrapunktu

Praha: Togga 2017

Antonín Rejcha – Roman Dykast

Učebnice kontrapunktu a fugy Antonína Rejchy byla vydána v Paříži ve dvou svazcích v letech 1824 a 1826 pod názvem Pojednání o pokročilé hudební kompozici (Traité de haute composition musicale). Českému čtenáři předkládáme český překlad této dobové učebnice v jednom svazku pod názvem Pojednání o kontrapunktu. Spis navazuje na české překlady Rejchových učebnic melodie (Pojednání o melodii, Togga, 2012; první francouzské vydání z roku 1814) a harmonie (Pojednání o harmonii, Togga, 2014; první francouzské vydání z roku 1818). Předložená edice českého překladu Rejchova pojednání o kontrapunktu a fuze je doplněna o poznámky, kterými v první polovině třicátých let 19. století Carl Czerny jako překladatel učebnice do německého jazyka okomentoval v krátkém časovém odstupu od prvního pařížského vydání některá témata v bilingválním německo-francouzském vydání spisu u vídeňského nakladatele Diabelliho.


Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (* 1965) vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UP v Olomouci v letech 1983–88. V letech 1990–92 byl interní aspirant na katedře estetiky FF UK v Praze. Kandidátskou práci Psané versus mluvené (Počátky problematiky) obhájil v roce 1993. V roce 2000 byl habilitován na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru teorie literatury, v roce 2004 byl jmenován profesorem teorie literatury na Univerzitě Karlově. Byl řešitelem mnoha grantových projektů domácích (GA ČR) i zahraničních (Fulbright Foundation, Getty Foundation, Mellon Foundation, DAAD-Forschungsstipendium). Badatelsky se zaměřuje na dějiny teorie nápodoby, dějiny britské a německé estetiky 18. století, dějiny estetiky jako univerzitní instituce a počátky české estetiky jak ve větvi česky, tak německy psané. Působí jako profesor na Katedře estetiky FF UK a na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF PU.


Doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. (* 1962) vystudoval v letech 1977-1983 obor housle na Konzervatoři v Kroměříži a v letech 1983-1987 hudební vědu na FF UK v Praze. Na katedře estetiky FF UK absolvoval v roce 1993 interní vědeckou aspiranturu. V letech 1991 až 2016 pedagogicky působil na Katedře teorie a dějin hudby HAMU v Praze, kde byl v roce 2007 habilitován v oboru dějiny a teorie hudby. Od roku  2011 působí na Katedře estetiky FF UK, kde od roku 1997 externě přednášel tematiku zaměřenou na problematiku hudební estetiky a dějin renesanční estetiky. V posledních letech byl řešitelem několika grantových projektů v rámci GA ČR, FRVŠ a IP DKR. Výzkumná činnost je orientována na interdisciplinární průniky mezi různými uměleckými druhy s důrazem na témata dějin hudební estetiky. Významnou součástí výzkumů je také ediční a odborná výkladová činnost při zpřístupňování dobových edukačních materiálů (učebnic) z oblasti výuky melodiky, harmonie, kontrapunktu a hudebních forem.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , , ,