6. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


„NOVÁ VĚDA O DÍLECH“, SOCIOLOGIE AUTORŮ, „LITERÁRNÍ HRA“, NEBO „POSTURA“? AUTOR V (POST)BOURDIEUOVSKÉM MYŠLENÍ O LITERATUŘE

Josef Šebek  | Ústav české literatury a komparatistiky FF UK a Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze |

Pondělí 15. 5. 2017 | 17.30 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro | Celetná 20, Praha 1 |


Teorie literárního pole, resp. „nová věda o dílech“ Pierra Bourdieua patří v současnosti k dominantním a často využívaným modelům vztahu mezi literárním textem a sociálním kontextem. Zároveň však vyvolává četné otazníky. Pro kritickou analýzu této teorie se jako nejpodnětnější jeví sledování její recepce a transformací v jejím „domovském“ francouzském prostředí od 70. let minulého století do současnosti. Ve své přednášce vyjdu od základních tezí Bourdieuovy teorie a pokusím se představit jakousi kombinatoriku navazujících přístupů. Budu sledovat jak některé rané projekty tímto myslitelem přímo ovlivněné (Jacques Dubois, Alain Viala, Anna Boschetti), tak zejména pozdější rozvětvené bádání (Gisèle Sapiro, Pascale Casanova, Jérôme Meizoz) a současné kritické hlasy přispívající k revizi teorie pole, resp. někdy vyzývající přímo k jejímu opuštění (Geoffroy de Lagasnerie, Bernard Lahire). V pozadí bude stát otázka, jak se (post)bourdieuovské přístupy vyrovnávají s kontroverzním nárokem Bourdieuovy „nové vědy o dílech“, aspirující na komplexní zachycení zprostředkování mezi autorem, textem a sociálním polem.


Mgr. Josef Šebek, Ph.D. (* 1980) absolvoval magisterské studium estetiky a bohemistiky na FF UK. Na Ústavu české literatury a komparatistiky pokračoval v doktorském studiu a v roce 2016 zde obhájil doktorskou práci Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování. Absolvoval roční studijní pobyt na University College London. Věnuje se především literární teorii, mezi oblasti jeho zájmu patří sociálně kontextové přístupy k literatuře (Bourdieu, Williams, Jameson a jejich pokračovatelé), vztah literatury a mediality nebo opakování v narativu. Působí na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Studie a recenze publikoval v odborných časopisech (Česká literatura, Acta Universitatis Carolinae, Svět literatury ad.) a knižně, s Richardem Müllerem koeditoval knihu Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře (Praha: Academia, 2014). Je jedním z redaktorů časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , ,