8. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


MEZI NEZÁJMEM A FASCINACÍ: SOCHAŘSKÉ TORZO A FRAGMENT V RANĚ NOVOVĚKÉ KULTUŘE

Petra Hečková  | Katedra filozofie | Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Úterý 27. 6. 2017 | 16.00 hod. | Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni, m. RJ209 | Sedláčkova 19, Plzeň |


Už od počátků humanismu a renesance se spolupodílely na utváření obrazu antického světa a svědectví o antické minulosti také hmotné artefakty, ať už relikty monumentální architektury, epigrafické a numismatické památky nebo antická sochařská díla. Přestože větší či menší míra poškození a fragmentárnosti byla pro tyto objekty zcela přirozená, zvláště u sochařských děl se přinejmenším od poloviny 16. století – ruku v ruce s jejich uměleckým zhodnocením – setkáváme s pokusy o jejich doplnění či „zahlazení“ znepokojujících stop času. Paralelně s tím se však ve stejné době setkáváme i s příklady zcela opačnými: pozitivním úsudkem nad sochařskými torzy nebo dokonce s pokusy o jejich napodobení. Na tyto tendence navázala po více než dvě století trvající cézuře až umělecká teorie 2. poloviny 18. a počátku 19. století, kdy historici a teoretici umění, ale i samotní umělci (zvl. Casanova, Canova či Quatremère de Quincy) začali posuzovat umělecká díla antiky nejenom z pohledu jejich uměleckého konceptu a působivosti, ale i z hlediska jejich autenticity, tedy jako historické památky, monumenty. Přednáška nastíní základní linie, jakými se v raném novověku ubíralo uvažování o sochařském torzu a fragmentu, a pokusí se na příkladu konkrétních uměleckých památek také ilustrovat, jak důležitou roli hrály antické artefakty při utváření základních pojmů současné péče o památky (autenticita, patina, konzervování aj.)


Mgr. Petra Hečková, Ph.D. je absolventkou oboru teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2009). V současné době působí jako odborný asistent na Katedře filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a na Univerzitě Pardubice, Fakultě restaurování v Litomyšli. Její specializací je historiografie dějin umění a péče o kulturní dědictví a studium tzv. antických tradic v evropském umění od počátků středověku po konec raného novověku.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,