Jakub Stejskal (University of Basel)

Co je formát obrazu?

25. 2. 2021 16.00 – 17.30

Záznam přednášky je dostupný zde

Na rozdíl od „stylu“, „média“ nebo „formy“ se pojmu formátu věnovalo v dějinách umění a estetice jen málo teoretického zájmu. Ve svém příspěvku navrhuji rozšířené pojetí formátu obrazu, které slibuje vrhnout více světla na uměleckohistorické snahy rekonstruovat důvody vzhledu obrazů minulosti.
Standardně se formát obrazu chápe jako tvar či proporce materiální podpěry vymezující zobrazivý obsah nezobrazivými prostředky (po způsobu typického rámečku na fotky). Jinými slovy, formáty obrazu jsou rámy, které vymezují, ale samy netvarují zobrazivý obsah (tj., nezobrazují ho). Nerámované obrazy – jako např. skalní malby – jsou tedy bez formátu.
Mou tezí je, že bychom se měli rozloučit s pohledem, jenž ztotožňuje formáty s uměle vytvořenými rámy, protože tvar či proporce materiální podpěry obrazu lze ustanovit i zobrazivými prostředky bez pomoci rámování. Takovému rozšířenému chápání formátu obrazu, které by pod formátování zahrnulo i zobrazování, však hrozí vyprázdnění samotného pojmu formátu: ztratí se rozdíl mezi zobrazováním a formátováním. Tomuto důsledku předcházím návrhem chápat akty formátování obrazu coby akty vymezování zobrazivého obsahu s cílem sladit jej s určeným komunikativním kontextem obrazu. Dle tohoto pojetí jsou formáty obrazu veřejné, preskriptivní, replikovatelné a relativně objektivní prostředky vymezování zobrazivého obsahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *