NOVÁ PUBLIKACE KONTEXT V POHYBU

 

 

 

 

BÍLEK, Petr A. – KAPLICKÝ, Martin – PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu:
(Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-220-
4.

Americký pragmatismus, spojený se jmény W. Jamese, Ch. S. Peirce a J. Deweyho, částečně ovlivnil českou filozofii a estetiku prvních desetiletí 20. století, literární vědy se však příliš nedotkl.

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Publikační činnost členů | Štítky: , , , , , , ,

OZVLÁŠTNĚNÍ – FIKCE – ESTETICKÁ ZKUŠENOST

David Skalický 

České Budějovice: Halama 2017

 

K čemu je umění? Má pro společnost a lidský život nějakou specifickou, jinými způsoby nenahraditelnou hodnotu? Není jen zábavou, libůstkou, odpočinkem od reálného světa či únikem od něj? V hledání odpovědi na tyto otázky se autor obrací nejprve ke Šklovského pojetí umění jako nástroje aktualizace našeho vnímání a porozumění světu, rozpracované v české strukturální estetice. Soustředí se na Mukařovského úvahy o jedinečné funkci umění, na koncept estetického postoje či formalistické úvahy o ozvláštnění. V druhé části knihy pak reflektuje význam termínu fikčnost, konfrontuje ontologicky heterogenní pojetí referentu fikčního znaku, rozvrhované Johnem Searlem, s pojetím ontologicky homogenním, rozpracovaným Lubomírem Doleželem. Na materiálu, který nám dává k dispozici publikace prezentující ohlasy na Český snář Ludvíka Vaculíka, obhajuje pragmatické pojetí fikčnosti chápané jako specifický modus čtení. Výchozí otázka jej nakonec přivádí ke konceptu estetické zkušenosti, kterým se zabývá třetí část monografie. Autor v ní vychází především z pragmatické filosofie a estetiky Johna Deweyho a jeho pokračovatelů (Beardsley, Shusterman), obrací se však také k estetickým úvahám Gadamerovým, k de Manově polemice s novokritickým konceptem díla jako organické jednoty či k Mukařovského pojmu sémantické gesto.

Rubriky: Publikační činnost členů |

STOPY PRAGMATISMU: ČESKÁ LITERATURA A ESTETIKA V DOTYKU S AMERICKÝM PRAGMATISMEM

Petr A. Bílek, Ondřej Dadejík, Martin Kaplický, Vladimír Papoušek, David Skalický, Jan Staněk

Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem

České Budějovice: Jihočeská univerzita – Episteme 2016

Publikace stopuje rezonanci pragmatismu v české meziválečné literatuře a estetice; nejprve se zaměřuje na autory tzv. „pragmatické generace“, především na Karla a Josefa Čapkovi a Miroslava Rutteho. Z perspektivy pragmatické koncepce umění života věnuje pozornost také Ladislavu Klímovi a jeho pojetí filozofické praxe. Druhá část publikace se zaměřuje na českou strukturální estetiku a literární vědu: na možné paralely, podobnosti i odlišnosti mezi Deweyho pragmatickou teorií umění a Mukařovského estetikou, ale také na nakročení Miroslava Červenky k pragmatickému vidění literatury, které lze vystopovat v pozdní fázi jeho profesní kariéry. 

Rubriky: Publikační činnost členů |

NOVÉ POJETÍ FILOZOFIE A DALŠÍCH UMĚNÍ A VĚD

Nelson Goodman, Catherine Z. Elginová,

překlad Tomáš Kulka a kol.

Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2017.

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd je již třetí knihou amerického filozofa Nelsona Goodmana přeloženou do češtiny. Jeden z nejvýraznějších představitelů analytické filosofie a estetiky, autor knih Jazyky umění (1968, česky 2007) či Způsoby světatvorby (1978, česky 1996) ji napsal

[…] Více    

Rubriky: Aktuality, Publikační činnost členů

Co je nového v estetice

Tereza Hadravová,

Co je nového v estetice

Praha: Nová beseda 2016

160512231845Jaký smysl má umění? Proč by společnost měla podporovat tvorbu a recepci uměleckých děl? Tyto dávné otázky filozofů dnes častěji zaznívají z vědeckých pozic. Psychologové, biologové či neurovědci se pokoušejí odhalit, v čem spočívá mocná působnost uměleckých děl. Nalezené odpovědi nejsou revoluční, ale zdá se, že se díky nim v estetice děje cosi nového. Kniha sleduje některé ze soudobých pokusů přivést k sobě dva způsoby řeči – filozofickou reflexi a vědecký výzkum na první pohled téhož předmětu: uměleckého díla.

 

Rubriky: Publikační činnost členů |

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II

Tomáš Hlobil,

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II. Závěr rané pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1805-1848

Praha: Togga 2016

285_bigEstetika, pojímaná jako obor kultivující vkus, mírnící vášně a upevňující mravnost, se stala důležitou součástí osvícenského programu rakouské státní výchovy (Nationalerziehung). Císařovna Marie Terezie proto estetiku zařadila mezi obory vyučované na filozofických fakultách rakouských univerzit. Estetika neopustila filozofické curriculum ani v pozdějších univerzitních reformách císařů Františka II./I. a Ferdinanda I. Postavení estetiky v soustavě oborů filozofických fakult se v předbřeznové době přesto výrazně změnilo. Předkládaná kniha, pokračování prvního dílu pokrývajícího předcházející půlstoletí (2011), líčí tyto změny na příkladu pražské univerzitní estetiky ve dvou okruzích. První okruh popisuje estetiku institucionálně ve světle úředních dokumentů – dvorských předpisů, studijních plánů a univerzitních seznamů přednášek. Druhý obrací pozornost k vlastním přednáškovým cyklům drženým na pražské univerzitě v letech 1805 až 1848. Na základě rukopisných zápisů a opisů rekonstruuje estetické teorie Josepha Georga Meinerta (1773–1844), Johanna Heinricha Dambecka (1774–1820) a Antona Müllera (1792–1843) a vsazuje je do dějin evropské, zvláště německé estetiky. Závěrečný Dodatek tvoří studie průřezově postihující ráz celé rané pražské univerzitní estetiky let 1763 až 1848.

Rubriky: Publikační činnost členů |

Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti

Roman Kanda (ed.),

Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti

Praha: Filosofia 2016

Kanda_Podzim_postmodernismuKolektivní monografie představuje čtenářům teoretickou diskusi, v českém kontextu ojedinělou, o povaze současné společnosti a kultury a o možnostech filosofické reflexe. Východiskem diskuse je kritická koncepce obsažená v knize Michaela Hausera Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu (Praha, Filosofia 2012). Autoři ovšem zmíněné východisko často přesahují a nastiňují vlastní pojetí problémů. Příspěvky z pera Václava Bělohradského, Jiřího Pechara, Michaela Hausera, Petra Kužela, Olega Suši, Romana Kandy a dalších se zaobírají tématy epistemologickými, politologickými či estetickými, neboť ve všech těchto sférách poznání a praxe se projevují proměny, ale i rozpory naší doby, která se (ještě) označuje jako postmoderní.

Rubriky: Publikační činnost členů |

Ťing-Ťie: Poznámky k Písním ze světa lidí

Ondřej Dadejík, Olga Lomová, Vlastimil Zuska

Ťing-Ťie: Poznámky k Písním ze světa lidí

Praha: Karolinum 2016

214004_big

Monografie představuje estetickou teorii, kterou roku 1908 jako originální experiment, propojující čínské tradiční teorie s evropskou estetikou, formuloval Wang Kuo-wej, velikán čínské humanitní vědy 20. století. V centru zájmu zde stojí ústřední pojem ťing-ťie, čínský pojem, jednoduše a bez deformací nepřevoditelný na singulární koncept západní estetiky. Wang Kuo-wejova estetická teorie, nahlížená zde v zastřešující perspektivě dvou disciplín, sinologie a estetiky, nabízí vzácnou příležitost sledovat pokus o spojení dvou odlišných tradic ještě předtím, než nový myšlenkový model přejatý ze Západu vytěsnil domácí tradici. Důležitou součástí knihy je úplný překlad Wang Kuo-wejových Poznámek k písním ze světa lidí, doplněný rozsáhlým poznámkovým aparátem.

 

Rubriky: Publikační činnost členů |

Heteronomie estetické hodnoty

Pavel Zahrádka

Heteronomie estetické hodnoty. Sociologická kritika filozofické estetiky

Brno: Host 2015

205911_bigCo je to estetický soud? Může být estetický soud obecně platný? Jak můžeme někoho přesvědčit o správnosti našeho estetického hodnocení? Co je to estetická vlastnost? Publikace předkládá odpovědi na tyto a další otázky prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírá se přitom o empirické poznatky kulturní sociologie a etnografického výzkumu vkusu. Základním poselstvím knihy je teze, že filozofická a sociologická estetika jsou komplementárními oblastmi vědění, které se vzájemně podmiňují a potřebují, mají-li být výše uvedené otázky uspokojivě zodpovězeny.

 

 

Rubriky: Publikační činnost členů |

Patočkovy interpretace literatury

Daniela Blahutková a Miloš Ševčík

Patočkovy interpretace literatury

Červený Kostelec: Pavel Mervart 2014

202335_bigMonografie Patočkovy interpretace literatury se zabývá okruhem textů Jana Patočky, v nichž se jejich autor věnuje rozborům literárních látek a úvahám o literatuře, spisovatelích a spisovatelství. První část knihy představuje texty, které vypovídají o Patočkově pohledu na vztah literatury a mýtu, druhá část texty věnované vztahu literatury a filozofie. Autoři se snaží porozumět Patočkovu pohledu na původ básnictví v mýtu a na život mytologických témat v literatuře. Zároveň ukazují, jak Patočka pojímá filozofickou rekonstrukci básnické zkušenosti a jak se jeho interpretační přístup váže k jeho analýzám lidské existence. Pozornost je věnována publikovaným i nepublikovaným Patočkovým textům ze 30. a 40. let, především však textům ze 60. a 70. let. Zkoumána jsou Patočkovy významná filozofická pojednání stejně jako příležitostné studie, recenze, přednášky či přípravné texty.

Rubriky: Publikační činnost členů |