O společnosti

HISTORIE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU je dlouholetým členem Rady vědeckých společností (RVS), která je součástí Akademie věd České republiky a v současné době zastřešuje 80 vědeckých společností v České republice. Je pokračovatelkou České a posléze Československé vědecké společnosti pro estetiku (změna názvu a stututu společnosti proběhla po rozpadu federace v roce 1993). Společnost (ČVSE, později součást ČSVSE) byla zřízena podle zákona č. 68/1951 Sb. A, k Akademii věd České republiky (tehdejší ČSAV) byla přidružena rozhodnutím Prezidia ČSAV na jeho 40. zasedání, bod XXVI. ze dne 25. 4. 1968.

Mezi zakládajícími členy nalezneme významné osobnosti české a slovenské vědy, jakými byli či stále jsou např. Miroslav Červenka, Vratislav Effenberger, Jan O. Fischer, Mojmír Grygar, Aleš Haman, Karel Hausenblas, Adolf Hofmeister, Jindřich Chalupecký, Květoslav Chvatík, Milan Jankovič, Miloš Jůzl, Ludvík Kundera, Zdeněk Mathauser, Přemysl Maydl, Antonín Mokrejš, Jan Mukařovský, Mirko Novák, Ivo Osolsobě, Jan Patočka, Oleg Sus, Antonín Sychra, Felix Vodička, Jaroslav Volek, Otakar Zich a řada dalších. Celý seznam zakládajících členů společnosti je k dispozici ZDE.

Čestným předsedou Společnosti pro estetiku byl při jejím založení zvolen akademik Jan Mukařovský. Prvním výkonným předsedou společnosti byl zvolen profesor Mirko Novák. Po roce 1989 předsednictví postupně zastávali dr. Milan Jankovič, prof. Vladimír Svatoň, prof. Miloš Jůzl, prof. Josef Hlaváček, dr. Helena Jarošováa doc. Roman Dykast. Od roku 2011 je předsedou společnosti dr. Ondřej Dadejík (E-mail: ondrej.dadejik(at)estetikaspol.cz).

Mezi hlavní cíle společnosti patří především zprostředkovávání kontaktů mezi svými členy a vytváření platformy pro jejich přednášky, prezentace jejich publikací a informování o výsledcích jejich práce. Dále upozorňování na nové proudy a směry nejen estetických zkoumání, ale humanitních oborů vůbec, pořádání konferencí, seminářů, sympozií, workshopů, výstav a s těmito činnostmi souvisejících akcí. V neposlední řadě je úkolem společnosti spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Internetová doména společnosti pak prostřednictvím svého blogu usiluje o co nejširší soustředění informací týkajících se estetiky a příbuzných oblastí s občasnými komentáři k současnému dění na poli kultury a vědy.

Na konferenci Budoucnost české estetiky, která se konala 16. 9. 2015 v Olomouci,se Společnost pro estetiku zapojila do plánování a realizace pravidelného sjezdu, resp. konference, umožňujícího vždy po dvou letech setkání estetikou se zabývajících teoretiků a o estetiku se zajímajících se příznivců především z České republiky a Slovenska. První z těchto bienálních konferencí se konala 15.–16. března 2018 v Olomouci na téma Unavené umění: Kompetence tvůrčí a kritické. Reporty z konference ZDE a částečně ZDE.


Založením České společnosti pro estetiku se zaceluje jedna z citelných mezer v institucionální výstavbě oboru; i když tyto záležitosti nepřeceňuji (prudký progres disciplíny může nastat i bez jakýchkoliv institucí a naopak i dokonalá institucionální síť nemusí zabránit stagnaci), přece jen jsou to náležitosti, jež samy o sobě vytvářejí pozitivní předpoklady k rozvinutí práce a které je lépe mít než nemít.

Jaroslav Volek (Zpráva o vzniku České vědecké společnosti pro estetiku, 1968)

Projev předsedy přípravného výboru České vědecké společnosti pro estetiku Prof. Mirko Nováka u příležitosti jejího založení 5. 3. 1968.

Zpráva Prof. Jaroslava Volka o vzniku České vědecké společnosti pro estetiku.