František A. Podhajský: Český strukturalismus mezi fenomenologií a marxismem

25. 11. 2019 17.30

Kampus Hybernská

Přestože dědictví českého strukturalismu je stále přítomné (např. pojmoslovím, které čas od času používáme v naratologii, versologii nebo estetice), jeho vlastní příběh už můžeme vyprávět v minulém čase. Podání tohoto příběhu ve třech kapitolách a úvaha nad jeho
významem tak bude tvořit rámec celé přednášky. První kapitola se zaměří na to, jak se český strukturalismus zformoval v díle Jana Mukařovského (1891–1975) a Felixe Vodičky (1909–1974). Druhá popíše různé vývojové cesty, kterými prošel v pracích Lubomíra
Doležela (1922–2017), Mojmíra Grygara (1928) a Milana Jankoviče (1929–2019). A třetí nabídne příběh jeho poslední generace, jak ji reprezentovali Vladimír Macura (1945–1999) a Petr Steiner (1946). V úplném závěru se pak pokusíme vymezit dějinnou pozici českého
strukturalismu jeho srovnáním s fenomenologickým a marxistickým paradigmatem.

František A. Podhajský (1980) absolvoval magisterské studium estetiky na FF UK a doktorské studium české literatury na FF MU v Brně. Přednášel na Fakultě humanitních studií UK, od roku 2016 působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Zabývá se především dějinami české literární teorie a literárním modernismem. K vydání připravil kolektivní monografie Julek Fučík – věčně živý! (2012) a Fikce Jaroslava Haška (2016). Pořádá vybrané spisy Julia Fučíka a připravuje monografii o českém literárněvědném marxismu.
E-mail: podhajsky@ucl.cas.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *