TECHNIKA JAKO MÉDIUM VNÍMÁNÍ. BENJAMINOVA ANALÝZA

Martin Ritter | Filosofický ústav AV ČR

Pondělí 29. 4. 2019 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská | Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1

V eseji „Umělecké dílo ve věku své technologické reprodukovatelnosti“ Benjamin konstatuje, že „způsob, jímž se organizuje lidské vnímání – médium, v němž probíhá –, není podmíněn pouze přirozeně, ale i dějinně“, a vyzdvihuje význam filmu, který je v jeho době se zřetelem k historické podmíněnosti vnímání údajně „nejdůležitějším předmětem nauky o vnímání, kterou Řekové nazývali estetikou“. Přednáška osvětlí širší souvislosti těchto tezí, zejména se zaměří na Benjaminovo specifické pojetí techniky a jejího vlivu na bezprostřední vnímání. Za tímto účelem vezme v potaz také Benjaminovu filosofii jazyka s klíčovým konceptem bezprostřední zprostředkovanosti: podobně jako jazyk také technika funguje bezprostředně. Přednáška osvětlí, co přesně se má docílit „inervací aparátu“, již Benjamin požaduje, a v jakém smyslu dochází touto inervací k „organizaci vnímání“. Zároveň budou odmítnuty některé reduktivní představy o působení techniky na vnímání, zejména techno-determinismus a konstruktivismus.

Mgr. Martin Ritter, PhD. (*1977) vystudoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. V letech 2003–2008 působil v Archivu Jana Patočky, v letech 2007–2018 vyučoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, od roku 2010 působí jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR. Specializuje se na fenomenologii Jana Patočky a na myšlení Waltera Benjamina, v současnosti se soustředí na mediální filosofii. Intenzivně se věnuje také překladatelské činnosti, připravil mimo jiné tři svazky Výboru z díla Waltera Benjamina, přeložil klíčové práce Theodora W. Adorna, Richarda Rortyho, Slavoje Žižeka či Homi Bhabhy. Jeho poslední publikace je Poznáním osvobozovat budoucí. Benjaminova teorie pravdy. (Filosofia – Oikúmené, Praha 2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *