Šárka Lojdová

Definice umění a (emocionální) zkušenost recipienta – Arthur C. Danto a zkušenostní dimenze definice umění

Jan Čejka Gallery, Hybernská 998/4, Praha

  1. 11. 17:30

Přednáška pro Společnost pro estetiku vychází z autorčiny disertační práce Zkušenostní dimenze definice umění Arthura C. Danta. Arthur C. Danto (1924-2013) je považován za jednoho z nejvýznamnějších filozofů umění v rámci anglo-americké, analytické filozofické tradice. O Dantových textech se stále živě diskutuje, avšak intepretace jeho názorů týkajících se vymezení podstaty umění a předložení definice umění zůstávají téměř neměnné: v sekundární literatuře se nejvíce skloňuje tzv. sémantická dimenze umění, tj. že umělecké dílo musí mít nějaký obsah a že lze umělecká díla od obyčejných věcí (ne-umění) odlišit právě na základě přítomnosti obsahu a jeho povahy. Šárka Lojdová oproti tomuto čtení argumentuje, že byla součástí Dantových úvah o podstatě umění vždy také zkušenostní dimenze umění. „Zkušenostní dimenzí“ označuje tu dimenzi, která zahrnuje interakci recipienta s uměleckým dílem. Cílem přednášky bude nejen ukázat, že Danto zkušenostní dimenzi s podstatou umění spojoval již od osmdesátých let 20. století, třebaže ji nezachytil explicitně vyjádřenou definiční podmínkou, ale také to, že se Dantovo přesvědčení o emocionálním působení umění stalo paradoxně důvodem pro jeho ostrou kritiku estetické zkušenosti.

Mgr. Šárka Lojdová, Ph.D. je absolventkou katedry estetiky FF UK. Zabývá se analytickou estetikou, zejména koncepcí Arthura C. Danta. Do češtiny přeložila Dantovu knihu Po konci umění.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *