Jiří Klouda (FF UHK/PřF UK)

Smysly jako výrazové dimenze lidského bytí: 100 let od Plessnerova projektu „esthesiologie ducha“

Helmuth Plessner je všeobecně znám jako jeden z hlavních představitelů filosofické antropologie, a to především díky svému dílu „Stupně organického a člověk“ (1928). Naše přednáška se ovšem zaměří na první podobu Plessnerovy antropologie, jak ji představil ve spise „Jednota smyslů. Základy esthesiologie ducha“ (1923). Na rozdíl od pro filosofickou antropologii „klasické“ komparace člověka s mimolidskými živými bytostmi se „esthesiologie“ pokouší uchopit přirozenost člověka skrze náročnou filosofickou analýzu specifické povahy jeho senzorických polí a s nimi spojených možností expresivity. Cesta této filosofie lidské přirozenosti proto nevedla k fyziologii, biologii či fyzice, ale k vývoji kulturních výrazových forem. Plessnerova první podoba filosofické antropologie tak představovala nejen originální uchopení problému smyslového vnímání, ale měla být zároveň aktuálním příspěvkem k filosofii umění.
Přednáška se uskuteční v místnosti C505 v Celetné 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *